صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       شب فارابی، جشنی برای خانواده ای بزرگ       هشتمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی       آخرین فرصت رزرو هتل تا تاریخ 1396/1/25 تمدید شد.       بیانیه مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی سمینار فارابی       Video Journal       بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 خسرو روزبه    Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (3)
 2 کیانوش شهرکی    Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (3)
 3 رضا میرشاهی    Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (3)
 4 محمود رهرو  41870  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 5 سید فریدون سجادی  155541  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 6 عبدالرحمن سليم پور  19655  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 7 فرشته شريعتي    Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 8 مهدی شریف زاده  124922  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 9 شاهرخ صفي نازلو  33602  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 10 آرش طاهري  96469  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 11 حیدر عباس    Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 12 مجيد فرخ قاطع  67040  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 13 نيما ميرزائي راد  85488  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 14 اميرقاسم کرامتي  75625  Interpretation of Visual Field  1396/02/06  14:00 - 15:30  اتاق جلسه (4)
 15 سويل بيگدلي  18842  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 16 حمیده تراز  137348  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 17 حميدرضا حسني  83103  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 18 مرجان رضی خسروشاهی    Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 19 قاسم سعیدی اناری  132094  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 20 طاهره عبدالهی نیا    Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 21 زهرا قاسم پور    Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 22 حسین قهوه چیان  157911  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 23 سید سعید محمدی  157780  Approach to Abnormal Head Posture  1396/02/06  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 24 فريور اسماعيل زاده  20568  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 25 وفا ثمره اي  76605  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 26 حميدرضا حسني  83103  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 27 مرجان رضی خسروشاهی    Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 28 سيد محسن رفيع زاده  84299  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 29 خسرو روزبه    Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 30 میر جواد سید شنوا  63248  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 31 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 32 سيدمحمد مرسلي  20052  Imaging in Neuro-Ophthalmology  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (3)
 33 مرجان ايماني  75306  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 34 حمیده تراز  137348  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 35 مسعود جان احمد  67436  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 36 محمود رهرو  41870  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 37 میر جواد سید شنوا  63248  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 38 آرش طاهري  96469  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 39 حیدر عباس    Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 40 حسین قهوه چیان  157911  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 41 سید سعید محمدی  157780  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 42 سيدمحمد مرسلي  20052  Everyday Challenges in Uveitis Patients  1396/02/06  16:00 - 17:30  اتاق جلسه (4)
 43 سويل بيگدلي  18842  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 44 وفا ثمره اي  76605  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 45 سيد محسن رفيع زاده  84299  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 46 قاسم سعیدی اناری  132094  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 47 عبدالرحمن سليم پور  19655  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 48 فرشته شريعتي    Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 49 مهدی شریف زاده  124922  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 50 کیانوش شهرکی    Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 51 شاهرخ صفي نازلو  33602  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 52 مجيد فرخ قاطع  67040  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 53 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 54 نيما ميرزائي راد  85488  Glaucoma Imaging Case-based Discussion  1396/02/06  16:00 - 17:30  سالن پارسه
 55 فريور اسماعيل زاده  20568  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 56 عماد بياني  54237  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 57 حميدرضا حسني  83103  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 58 محسن رمضان زاده  40692  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 59 محمود رهرو  41870  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 60 سید فریدون سجادی  155541  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 61 عبدالرحمن سليم پور  19655  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 62 میر جواد سید شنوا  63248  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 63 شاهرخ صفي نازلو  33602  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 64 آرش طاهري  96469  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 65 حیدر عباس    Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 66 مجيد فرخ قاطع  67040  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 67 حسین قهوه چیان  157911  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 68 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 69 سيدمحمد مرسلي  20052  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 70 علیرضا مقدسی  112881  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 71 نيما ميرزائي راد  85488  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 72 اميرقاسم کرامتي  75625  Updates on Ocular Surface Diseases  1396/02/07  14:00 - 15:30  سالن پارسه
 73 رامين اساسي  77632  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 74 سويل بيگدلي  18842  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 75 حمیده تراز  137348  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 76 مسعود جان احمد  67436  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 77 حميدرضا حسني  83103  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 78 سيد محسن رفيع زاده  84299  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 79 عبدالرحمن سليم پور  19655  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 80 میر جواد سید شنوا  63248  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 81 شاهرخ صفي نازلو  33602  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 82 مجيد فرخ قاطع  67040  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 83 حسین قهوه چیان  157911  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 84 سید سعید محمدی  157780  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 85 سيدمحمد مرسلي  20052  Non-surgical Facial Rejuvenation  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن هگمتانه
 86 فرانك اثني عشري  30780  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 87 کیانوش شهرکی    Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 88 آرش طاهري  96469  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 89 محمد محمدي روزبهاني  40739  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 90 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 91 علیرضا مقدسی  112881  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 92 محمد ميرزائي  26162  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 93 سید حسام هاشمیان  101818  Keratoplasty  1396/02/08  08:30 - 10:30  سالن پارسه
 94 رامين اساسي  77632  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 95 حمیده تراز  137348  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 96 سيد محسن رفيع زاده  84299  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 97 شاهرخ صفي نازلو  33602  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 98 مجيد فرخ قاطع  67040  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 99 سید سعید محمدی  157780  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 100 سيدحسن مدرسي فرد  43719  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 101 اميرقاسم کرامتي  75625  External DCR vs Endoscopic DCR  1396/02/08  11:00 - 12:30  اتاق جلسه (3)
 102 فريور اسماعيل زاده  20568  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 103 وفا ثمره اي  76605  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 104 حميدرضا حسني  83103  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 105 سید فریدون سجادی  155541  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 106 عبدالرحمن سليم پور  19655  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 107 میر جواد سید شنوا  63248  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 108 آرش طاهري  96469  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 109 سيدمحمد مرسلي  20052  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه
 110 منصور هادي زاده  30604  Intravitreal Pharmacotherapy  1396/02/08  11:00 - 12:30  سالن پارسه

  

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار